آیین‌نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به تصویب رسید.

آیین پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد در ۱۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و برای برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ قابل اجرا است.

متن آیین‌نامه به شرح زیر است:

ماده ۱: به منظور رعایت اختصار، واژه‌های زیر در این آیین‌نامه به کار می‌رود:

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور

دانشگاه: هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند؛

کد رشته‌محل: شماره اختصاصی هر رشته تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

کد محل تحصیل: شماره اختصاصی هر رشته-گرایش تحصیلی در هر دانشگاه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ورود دانشجو به دانشگاه درج می‌شود؛

هم‌رشته-هم‌ورودی: دانشجویان ورودی در هر یک از کدرشته‌محل‌هایی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سازمان سنجش در سال ورود دانشجو درج می‌شود.

ماده ۲: دانشگاه اختیار دارد ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد خود در هر کد محل تحصیل را به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) با رعایت شرایط زیر اختصاص دهد:

شرایط دانشجو در دوره کارشناسی

۱- دانشجو پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (عدد غیرصحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود) از نظر میانگین کل جزو پانزده درصد برتر (عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود) دانشجویان هم‌رشته- هم‌ورودی خود باشد؛

۲- دانشجو حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شود که برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی می‌باشد؛

٣- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‌آموختگی و صرفا برای یک بار امکان‌پذیر است؛

۴- پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است؛

۵- احراز شرایط اختصاصی دانشگاه.

شرایط پذیرش در دوره کارشناسی ارشد

۱- ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد محل تحصیل است.

عدد غیرصحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود، که اختصاص دو سوم این ظرفیت به دانش‌آموختگان همان دانشگاه و یک‌سوم باقیمانده به دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها الزامی است؛

۲- دانشگاه می‌تواند تمامی ظرفیت پذیرش بدون آزمون خود را برحسب هر کد محل تحصیل، یا نیمی از ظرفیت پذیرش بدون آزمون خود را بر حسب هر کد محل تحصیل و باقیمانده را بر حسب ظرفیت کل رشته‌های با آزمون خود تکمیل کند؛

۳- ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حداکثر به اندازه ده درصد ظرفیت پذیرش با آزمون در هر کد محل تحصیل است؛

تبصره ۱: دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم‌رشته و غیر هم‌ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.

تبصره ۲: چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته‌ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می‌باشد.

تبصره ۳: دانشجوی تحصیل همزمان در صورت داشتن شرایط می‌تواند تحصیل خود را در هر یک از رشته‌های دوره کارشناسی پیوسته با تایید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ادامه دهد.

ماده ۳: دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته‌های مرتبط به تشخیص کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی، با ارائه معرفی‌نامه از دبیرخانه المپیاد به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون پذیرش کند.

ماده ۴: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته‌شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست.

ماده ۵: دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی می‌توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون بهره‌مند شوند که سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا دانش‌آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، حداکثر ۸ نیمسال باشد و مقایسه متقاضیان برای رتبه‌بندی و تعیین پانزده درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام می‌شود که از آن مدرک دریافت می‌کنند.

تبصره: در مورد دانشجویان تغییر رشته در صورت تأیید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می‌شود.

ماده ۶: اتباع غیرایرانی ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌تواند از تسهیلات آیین‌نامه بهره مند شود.

ماده ۷: دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته‌شدگان آزمون اختصاصی (داخلی)، پذیرفته‌شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده ۸: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، علمی – کاربردی، فنی و حرفه‌ای و پردیس‌های خودگران مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان نمی‌باشند.

تبصره: در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده، برای پذیرش دانش‌آموختگان دانشگاه‌های اعلام‌شده در ماده ۷ منعی وجود ندارد.

ماده ۹: دانشگاه موظف است فراخوان پذیرش خود را در نیمه اول آبان ماه هر سال اعلام کند و نتیجه پذیرش اولیه را تا پایان دی‌ماه به متقاضیان اطلاع دهد.

ماده ۱۰: دانشگاه می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه، فقط یک بار در شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید این سازمان است.

ماده ۱۱: مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است و نظارت بر اجرا به عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۲: این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، دوازده ماده و پنج تبصره در تاریخ ۹۸/۱۰/۱ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین آیین‌نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ تاریخ ۹۳/۵/۵ و ابلاغیه‌های مربوط به پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره کارشناسی ارشد می‌شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ قابل اجرا است.