فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

نام مدرس
نام مولف
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی