سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی