برنامه ریزی توسعه منطقه ای

نام مدرس
نام مولف
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی