سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی