فیلم آموزشی تئوریهای مدیریت

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی