فیلم آموزشی اصول و مبانی مدیریت

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی