فیلم آموزشی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی