فیلم آموزشی آمار و احتمال کاربردی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی