ساختمان داده ها

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی