مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی