مهندسی مکانیک - دینامیک , کنترل و ارتعاشات

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی