تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی