تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی